Normat

Ledare

Normat 51:1, 1 (2003)

För att bredda Normats innehåll och spridning görs nu vissa förändringar i utgivningen. Liksom tidigare är tidskriften resultatet av ett samarbete mellan de nordiska matematikersamfunden och -föreningarna, med syftet att öka intresset och förståelsen för matematik. Målgruppen utgörs av matematiker i vid mening, speciellt gymnasielärare och studenter. För att ge en bredare bas för utgivningen har två nya samarbetspartners kommit till, Institut Mittag-Leffler, Stockholm, och Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet. Både Institut Mittag-Leffler och NCM kommer att bidra med synpunkter på tidskriftens innehåll. NCM tar dessutom över rollen som förlag och kommer framöver att sköta administrationen och distributionen.

Institut Mittag-Leffler är ett nordiskt forskningsinstitut för matematik, ursprungligen grundat av Gösta Mittag-Leffler och hans maka Signe. Institutet driver termins- och årslånga program i olika matematiska specialiteter med gästforskare från hela världen. Varje år besöks institutet av 100–150 matematiker varav ungefär en tredjedel kommer från de nordiska länderna.

NCM har till uppgift att främja utvecklingen av matematikutbildning inom alla skolformer i Sverige. NCM har också ett omfattande kontaktnät i Norden. För NCM är engagemanget i Normat en del i en strävan att stärka intresset för matematik och göra matematikens idéer tillgängliga för flera. NCM ser det också som viktigt att skapa bättre kontakter mellan lärare i matematik och matematiker och Normat kan här spela en viktig roll.

Att dessa förändringar för Normat sker just nu tror vi kan gynna utgivningen och spridningen av tidskriften. Intresset för matematik är på väg att få ett uppsving. Media rapporterar frekvent om matematik i forskning, utbildning och samhälle. För att stärka matematikundervisningen har både Norge och Finland startat fleråriga projekt, och i Sverige har regeringen tillsatt en delegation som skall hitta vägar att öka intresset för matematik. Den ökande användningen av matematik i industrin gör behovet av matematikkunniga personer allt större.

Därför kommer vi att sträva efter att publicera artiklar som tilltalar våra nuvarande prenumeranter men också kan locka nya läsare. Vi tycker att alla matematiker har ett ansvar för sitt ämne. En del i detta ansvar kan bestå i att popularisera matematiken. Att skriva texter i och om matematik som är intressanta, spännande och samtidigt inte kräver omfattande förkunskaper är inte lätt. Vi som är engagerade på redaktionsnivå i Normat kommer dock att göra allt för att stimulera författare att skriva artiklar som efterfrågas av en nyfiken läsekrets. Vi hoppas kunna ge dig som läsare intressanta år med Normat med läsning som svarar på frågor om intressant matematik och ger nya insikter, men också skapar nya funderingar och stimulerar till ytterligare studier.

– Marius Overholt Huvudredaktör, Tromsø
– Kjell-Ove Widman Kontaktredaktör Mittag-Leffler, Stockholm
– Ola Helenius Kontaktredaktör NCM, Göteborg